Paslaugų teikimo sąlygos

1Bendrosios nuostatos

1.1Šios Taisyklės ir sąlygos kartu su bet kokia kita Svetainės dokumentacija yra skirtos suteikti informaciją apie Bendrovę, pateikti Pirkėjams prekybos per Svetainę taisykles.

1.2Pardavimai per Svetainę vykdomi tarp Bendrovės ir atitinkamų Pirkėjų:

1.2.1šios Taisyklės ir sąlygos nustato sutartinius santykius tarp Bendrovės ir Pirkėjų;

1.2.2šios Taisyklės ir sąlygos nereglamentuoja naudojimosi sąlygomis, kai gaunami ir atliekami mokėjimai per svetainęTaip pat atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė naudojasi banko ir mokėjimo tarpininkų mokėjimo paslaugomis, kad padėtų atlikti operacijas tarp Įmonės ir Pirkėjų.   Tokioms mokėjimo paslaugoms taikomos banko ar mokėjimo tarpininko paslaugų teikimo sąlygos ir jų privatumo politika ;

1.2.3ypač šios sąlygos nenustato konkrečių tarp Bendrovės ir Pirkėjų sudaromų sandorių sąlygų, tokių kaip:pirkimo kaina ir siuntimo datos; jos bus nustatytos renkantis Prekes ir vykdant operaciją;

1.2.4.Atkreipiame dėmesį, kad šios sąlygos gali retkarčiais keistis dokumente numatyta tvarkaBendrovė primygtinai rekomenduoja Pirkėjams retkarčiais perskaityti Taisykles ir sąlygas, kad būtų galima visapusiškai susipažinti su konkrečiomis bet kuriuo metu galiojančiomis sąlygomis.

2Apibrėžimai

2.1.   Bendrovė   – Medica Solutions LTD, kurios registruota buveinė yra JSavickio g4, LT01108, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2.2.   Interneto svetainė   – svetainė, turinti interneto adresą   www.medicasolutions.eu

2.3.   sąskaita   – paskyrą, kuri suteikia Pirkėjui galimybę naudotis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis ir gauti visus iš to teikiamus privalumus.

2.4.   Pirkėjas   – fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia pagal šias sąlygas, siekdamas pirkti iš Įmonės Prekes.

2.5.   Pardavimų Kontraktas   – bet kokia Bendrovės ir Pirkėjo sutartis, įpareigojanti Bendrovę pateikti Prekes, Pirkėjas ir Pirkėjas sumokėti jų kainą.

2.6.   Prekės   – prekės, kurios nurodytos parduoti svetainėje;

2.7.   Taisyklės ir sąlygos   – šis taisyklių rinkinys, nustatantis Bendrovės ir Pirkėjų teises ir pareigas bei naudojimosi svetaine sąlygas.

3Šių taisyklių ir sąlygų taikymas

3.1Pirkėjai sutinka ir sutinka su visomis šiomis sąlygomis ir be jokių išlygųSutikimas su šiomis sąlygomis yra būtina Paslaugų teikimo sąlyga.

3.2Kad būtų išvengta abejonių, šios Taisyklės ir sąlygos taip pat taikomos visiems anoniminiams vartotojams, kurie įeina į Svetainę ir įeidami sutinka su šiomis Sąlygomis, Privatumo politika ir bet kokia kita Svetainės dokumentacija.

3.3Vartotojai (Pirkėjai), kuriems draudžiama naudotis Svetaine dėl atitinkamos valstybės ar regioninių apribojimų, įskaitant šalį/regioną, kurioje yra Vartotojo dabartinė gyvenamoji vieta ir paslaugų naudojimo vieta, prašomi nesinaudoti Svetaine.

3.4Kiekvienas Naudotojas patvirtina, kad yra ne jaunesnis kaip 16 (šešiolikos) metų arba yra sulaukęs atitinkamos šalies įstatymų nustatyto amžiaus, leidžiančio prisiimti atsakomybę už įsipareigojimus, kylančius iš sutartinių santykių, ir turintis visas galimybes imtis teisinių veiksmų.Taip pat kiekvienas Vartotojas patvirtina, kad pagal atitinkamos šalies įstatymus nėra jokių apribojimų naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

3.5Naudojimosi bet kokiomis Įmonės paslaugomis apribojimai:

3.5.1Bendrovė turi teisę savo nuožiūra vienašališkai ir bet kuriuo metu vienašališkai ir bet kada keisti šias Sąlygas, įskaitant teisę sudaryti naujas nuostatas ir panaikinti senąsias, apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama Svetainėje.Toliau naudodamiesi Svetaine ir Paslaugomis Pirkėjai patvirtina, kad yra įsipareigoję laikytis visų šių Taisyklių ir sąlygų pakeitimų.Sąlygų pakeitimai įsigalioja per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo Svetainėje, jei nėra aiškiai nurodyta kitaip.

3.5.2Pirkėjai su Bendrove gali sudaryti papildomas atskiras sutartisEsant prieštaravimams tarp šių Sąlygų ir tokių papildomų susitarimų nuostatų, viršenybė teikiama papildomų sutarčių nuostatoms, nebent minėtose papildomose sutartyse būtų aiškiai numatyta kitaip.

3.6Bendrovė su Pirkėjais bendrauja siųsdama elektroninius laiškus arba per Tinklalapio paskyros elektroninę sistemą, palikdama jiems pranešimus, arba platindama pranešimus komunikacijos kanalais kitose paslaugose.Vartotojai ir Pardavėjai besąlygiškai sutinka gauti pranešimus elektroniniu būdu ir sutinka, kad visos sutartys, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos Bendrovė teikia elektroniniu būdu, atitiktų visus teisinius tokio bendravimo raštu reikalavimus.

4Sąskaitos

4.1Asmuo, norintis naudotis visomis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis, turi užsiregistruoti ir susikurti PaskyrąTačiau norint įsigyti Prekes per Svetainę, Paskyra nebūtinaRegistracija vyksta užpildžius visą reikiamą informaciją registracijos formoje, kurią galite rasti svetainėjeAsmens bus paprašyta pateikti savo vartotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį ir kitą informacijąNorėdamas užbaigti registraciją, asmuo turės sutikti su taisyklėmis ir sąlygomis bei privatumo politika ir bet kokiais kitais svetainės dokumentais, jei tokių yra.Bet kokios informacijos, kurios Bendrovės nuožiūra reikalinga norint patikrinti bet kurį tokį naują Pirkėją, nepateikimas (neatsižvelgiant į tai, ar tokia informacija yra aiškiai nurodyta šiose Taisyklėse ir sąlygose), gali būti laikomas pagrindu atsisakyti tęsti Pirkėją. registracija ir (ar) registruotos Paskyros sustabdymo ar nutraukimo pagrindai.

4.2Kiekvienas Pirkėjas privalo atskleisti savo gyvenamąją vietąVartotojai informuojami, kad Įmonė gali naudoti įrankius kompiuterių tinklo įrenginio (ir ryšio) lokalizacijai aptikti atsižvelgiant į kilmės vietą, iš kurios atliekama registracija.Kiekvienas Pirkėjas turi teisę susikurti tik vieną paskyrą.

4.3Pagal savo vidines procedūras Bendrovė gali retkarčiais atlikti KYC (žinok savo klientą) procedūras ir prašyti iš savo Pirkėjų pateikti tinkamus dokumentus ir informaciją, susijusią su jų tapatybe ir veikla Svetainėje.Tai gali būti Pirkėjo tapatybę patvirtinantys dokumentai, taip pat įvairūs dokumentai, patvirtinantys Pirkėjo teisinį statusą, buveinės adresą, įgaliojimą atstovauti Pirkėjui, PVM mokėtojo kodas ir kiti duomenys, kurių gali prireikti konkrečiu atveju.Tokių dokumentų ir informacijos nepateikimas per Bendrovės nustatytą terminą gali tapti priežastimi atsisakyti registruotis ir (ar) būti priežastimi sustabdyti ar nutraukti jau registruotą paskyrą.

4.4Pirkėjo registracija Svetainėje prilygsta asmeniui, kuris perskaitė, suprato ir sutiko su šiomis Sąlygomis, įskaitant Privatumo politiką ir bet kokius kitus svetainės dokumentus, ir sutiko, kad Bendrovė dabar ir ateityje tvarkytų asmens duomenys, perduoti Bendrovei Tinklalapio registracijos metuNepriklausomai nuo to, kas paminėta aukščiau, asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Svetainėje ir neįsigijęs Paskyros, taip pat laikomas sutikęs su šiomis sąlygomis, Privatumo politika ir bet kokia kita Tinklalapio dokumentacija nuo to momento, kai pasirenka naudoti bet kurią iš Svetainės funkcijas.

4.5Bendrovė bet kuriuo metu mano, kad Sąskaitai kyla didelė rizika padaryti žalą bet kuriam asmeniui, Bendrovė turi visas teises sustabdyti naudojimąsi Paskyra, apribodama prisijungimą prie Paskyros, sulaikydama operacijas ir pan.Pašalinus riziką (Įmonės nuožiūra), Bendrovė iš naujo aktyvuoja PaskyrąEsant situacijai, kai Paskyros valdytojas pažeidžia įstatymus ar šias Sąlygas, Įmonė turi teisę nutraukti SąskaitąBendrovė turi teisę sustabdyti arba nutraukti naudojimąsi Paskyra, jeigu, Bendrovės nuomone, atsiranda kitų aplinkybių, kurios gali kelti pavojų bet kuriam asmeniui arba pažeisti įstatymus.

4.6Pirkėjai yra atsakingi už pagrįstą savo paskyros priežiūrą ir privalo užtikrinti, kad jų el. pašto adresas būtų atnaujintasBendrovė neatsako už situacijas, kai Pirkėjai informacijos negauna dėl savo neatsargumo.

4.7Esant tokiai situacijai, kai Bendrovė nusprendžia, kad Svetainę būtina modernizuoti arba kyla techninių problemų, Bendrovė turi teisę apriboti galimybę prisijungti prie Paskyrų ar naudotis atitinkamomis Paslaugomis ar net bendrą prieigą prie Svetainės.

4.8Pirkėjai pripažįsta, kad savo Paskyros prisijungimo duomenų perdavimas kitam asmeniui gali padaryti žalos Bendrovei ar tretiesiems asmenimsPirkėjai atsako už tokio pobūdžio informacijos užtikrinimą, o tuo atveju, kai to neužtikrina, Pirkėjai atsako už visos padarytos žalos pašalinimą.

4.9Paslaugos (ar bet kurios kitos į svetainę įtrauktos funkcijos) įvairiose šalyse ar regionuose gali skirtisĮmonė nesuteikia jokių garantijų, kad tam tikro tipo ar pasiekiamumo paslauga ar funkcionalumas bus prieinami visiems PirkėjamsBendrovė pasilieka teisę apriboti, atmesti arba sukurti kitokio lygio prieigą, susijusį su Paslaugų naudojimu (ar bet kokia kita į Svetainę įtraukta funkcija) skirtingiems individualiems Pirkėjams.

4.10Pirkėjai nenaudos kitų Paskyrų ir neduos savo paskyrų prieinamų kitam Pirkėjui ar jokioms trečiosioms šalimsTai, kas išdėstyta pirmiau, netaikoma Pirkėjams, padariusiems savo Paskyrą prieinamą asmenims, tinkamai įgaliotiems veikti jų vardu, taip pat jų darbuotojams, Pardavėjo įgaliotiems naudotis PaskyraTiek, kiek leidžia įstatymai, Bendrovė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės prieš Pirkėjus, susijusius su šios nuostatos pažeidimu.Kad būtų išvengta abejonių, Vartotojai Pirkėjai prisiima visą atsakomybę už asmenų, kuriems jie suteikė prieigą prie savo Paskyros, veiksmus ir veiksmų rezultatus.

4.11Pirkėjai privalo nuolat atnaujinti savo registracijos duomenis ir nedelsiant informuoti Bendrovę apie bet kokius tokių duomenų pasikeitimus.

5Naudojimo sąlygos ir sąlygos

5.1Pirkėjai įsipareigoja nepiktnaudžiauti Įmonės paslaugomis ir jomis naudotis tik taip, kaip tai numato įstatymai ir šios Taisyklės ir sąlygosNetinkamas naudojimasis Paslaugomis gali sukelti neigiamų pasekmių Bendrovei ar tretiesiems asmenims, o jei Pirkėjai pažeidžia Paslaugų naudojimo sąlygas, jie yra atsakingi už visos padarytos žalos pašalinimą.

5.2Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos Pirkėjams šiose Taisyklėse ir sąlygose, pasilieka ir pasilieka Bendrovės arba jų savininkų, licencijų išdavėjų, tiekėjų, leidėjų ar kitų įgaliotų asmenų.

5.3Bet kokie intelektinės nuosavybės objektai, tokie kaip bet kokie tekstai, grafinė medžiaga, interaktyvios funkcijos, logotipai, nuotraukos, failai, programinė įranga Svetainėje, išskyrus tuos, kuriuos įkelia, perduoda, padarė prieinamus, skelbia Bendrovė, taip pat parinkimą, organizavimą, derinimą, medžiagos rinkimas ir bendri tinklalapio kontūrai bei pobūdis yra Bendrovės intelektinė nuosavybėJie yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų, patentų, pramoninio dizaino teisių ir bet kokių kitų teisių bei nuostatų, įskaitant tarptautines konvencijas ir nuosavybės teises.Visos tokios teisės pasilieka BendroveiBet kokie prekių ženklai, prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra Įmonės nuosavybė.

5.4Išskyrus raštišką aiškų įmonės sutikimą, nei vienam Pirkėjui neleidžiama:kopijuoti, kopijuoti, atsisiųsti, platinti, parduoti, platinti ar perparduoti bet kokių paslaugų, informacijos, tekstų, grafikos, vaizdo klipų, garsų, scenarijų, failų, duomenų bazių ar sąrašų. arba per Svetainę ir nenaudoti jų kitaipDraudžiama sistemingai gauti svetainės turinį, siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai kurti ar kompiliuoti rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ir katalogą (naudojant robotus, paieškos sistemas, automatinius ar rankinius įrenginius) be aiškaus raštiško Bendrovės leidimo.Draudžiama naudoti bet kokį Svetainėje esantį turinį ar medžiagą Sąlygose nenurodytais tikslais, ypač bet koks naudojimas, publikavimas, kopijavimas bet kokia forma – elektronine, mechanine, fotografine ar kita (Visos teisės saugomos).

5.5Pirkėjai privalo perskaityti ir sutikti su Taisyklėmis ir sąlygomis bei Privatumo politika, taip pat su bet kokia kita Svetainės dokumentacija, siekdami užtikrinti savo asmens duomenų, įkeltų per Svetainę, apsaugą.Kiekvienas Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, sutinka laikytis Privatumo politikoje nustatytų privatumo apsaugos ir asmens duomenų apsaugos sąlygų.

5.6Bendrovė neatsako už minėtų teikėjų pateiktos informacijos tikrumą, tikslumą ar patikimumąBendrovė rekomenduoja perskaityti visus tokių paslaugų teikėjų svetainėse esančius dokumentusPirkėjai pripažįsta, kad Bendrovė nekontroliuoja šių tiekėjų veiksmų.

5.7Pirkėjai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, patvirtina ir pareiškia, kad:

5.7.1neapsimetins kitu asmeniu ar subjektu, nesvarbu, esančiu ar išgalvotu, arba klaidingai laikys, kad yra susijęs su kokiu nors kitu asmeniu ar subjektu, nepasieks kitų Pirkėjų paskyrų ir nepateiks jokios melagingos informacijos, kuri galėtų suklaidinti Bendrovę, kitus Pirkėjus;

5.7.2nebandys įsilaužti, modifikuoti, išjungti ar kitaip paveikti Svetainės ar ginčyti jos saugumą;

5.7.3nenaudos Svetainės jokiais kitais tikslais, nei numatyta, atsižvelgiant į Bendrovės paslaugų tikslus;

5.7.4.nesistengs rinkti jokių asmens duomenų, kurie yra saugomi Svetainės sistemoje be konkretaus duomenų subjekto sutikimo ir neįžeis bei neapgaudinės kitų Pirkėjų;

5.7.5.nenaudos Svetainės jokiems neteisėtiems tikslams ar bet kokių įstatymų, įskaitant nuostatas, susijusias su autorių teisėmis, intelektinės nuosavybės teisėmis ir kitų nuosavybės teisių apsauga, pažeidimui;

5.7.6nebandys trukdyti Svetainės veiklai ar nedrausti kitiems Pirkėjams naudotis Svetaine (ar apsunkinti jos naudojimą);

5.7.7neperduos už atlygį ir jokiu kitu būdu nepadarys prieinamos už atlygį dalies ar visos savo Sąskaitos;

5.7.8neatliks operacijų su pinigais iš nelegalių ar neatskleidžiamų šaltinių.

6Prekių pirkimas

6.1Pirkėjas, pirkdamas Prekes, yra atsakingas už tai, kad prieš Pirkėjui įsipareigodamas pirkti, iki galo perskaitytų Prekės aprašymą.

6.2Pirkėjai informuojami, kad į Svetainėje rodomas Prekių kainas nėra įskaičiuoti siuntimo mokesčiai, kurie bus rodomi atsiskaitymo puslapyje.

6.3Pirkėjas, norintis įsigyti Prekę, turi turėti omenyje, kad įsipareigodamas pirkti prekę už sutartą kainą, jis sudaro teisinę sutartį su Bendrove.

6.4Pirkėjas perka konkrečią Prekę tik tuo atveju, jei Pirkėjas atitinka sąraše nurodytus reikalavimus (apribojimus) (pvz., amžiaus ar pristatymo šalies apribojimus).

6.5Užsakymo pateikimo tikslais Pirkėjas privalo pateikti duomenis, reikalingus Prekių išsiuntimui ir pristatymui (įskaitant, bet neapsiribojant, teisingą ir tikslų pristatymo adresą).

6.6Pirkėjai įsipareigoja užtikrinti, kad visa užsakymo metu pateikta informacija ir duomenys būtų teisingi ir atnaujinti.

6.7Visa Svetainėje esanti informacija apie prekes (įskaitant jų kainas) yra suprantama kaip Bendrovės kvietimas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.Informacija apie Prekių kainą, pateikta Svetainėje, yra privaloma atsiskaitant už galutinį užsakymą su įsipareigojimu sumokėtiPirkėjas ir Bendrovė susitaria, kad Svetainėje pateikiamų Prekių kainos ar aprašymo pakeitimai neturės įtakos jų pirkimo-pardavimo sutarčiai, kuri buvo sudaryta iki tokio pakeitimo.

6.8Po Pirkėjo užsakymo pateikimo Pirkėjas gaus patvirtinimą apie Pirkėjo apmokėjimą ir Prekių įsigijimą.

6.9Prekės nelaikomos pirktomis tol, kol Pirkėjas neapmokėjo.

7Siuntimas

7.1Siekdama pristatyti Pirkėjų per Svetainę įsigytas Prekes, Bendrovė gali naudotis įvairiomis kurjerių paslaugomis.

7.2Prieš priimdamas užsakymą, Pirkėjas pasirenka parduodamos Prekės pristatymo būdą.

7.3Siuntimo mokestis visada pridedamas prie nurodytos Prekės kainos, kurią turi sumokėti PirkėjaiSiuntimo mokestis gali skirtis priklausomai nuo Pirkėjo geografinės vietos ir pasirinkto pristatymo būdoNaudojant pasirinktas siuntimo paslaugas gali būti taikomos papildomos sąlygosPirkėjams patariama juos visada patikrinti prieš pateikdami užsakymą.

7.4Bendrovei ir Pirkėjui sudarius Prekių pirkimo sutartį, Bendrovė gauna tokio sandorio patvirtinimą.Gavusi tokį patvirtinimą, Bendrovė parduotas Prekes išsiųs vienu iš galimų pristatymo būdų.

7.5Parduotas Prekes Bendrovė kruopščiai paruoš siuntimui, kad jos nepatirtų jokių pažeidimų tranzito metu.

7.6Jeigu Bendrovei nepavyksta išsiųsti siuntos per 5 (penkias) darbo dienas nuo sandorio patvirtinimo gavimo, Bendrovė turi teisę grąžinti pirkimo kainą į Pirkėjo banko sąskaitą.

7.7Įmonei išsiuntus siuntą, Pirkėjui bus pateikti duomenys, leidžiantys sekti siuntos pristatymą.

7.8Pirkėjai privalo per 48 valandas po pristatymo patikrinti gautas Prekes ir, jei yra neatitikimų sąrašo aprašymui, pateikti skundą.

7.9Nepavykus pristatyti Prekių Pirkėjui, jos bus grąžinamos Bendrovei, pristatymo ir pakuotės grąžinimo išlaidos gali būti perkeltos Pirkėjui.

7.10Atkreipkite dėmesį, kad visas siuntas veža ir pristato Įmonės vežėjų partneriai, o pati įmonė neteikia jokių vežimo paslaugų.

7.11Įmonė neatsako už išsiųstas siuntas, pakuotes ir Prekes, kurios pametamos, sunaikinamos arba sugadintos siuntimo paslaugų teikėjo ir (arba) po pristatymo į pašto dėžutę ar pan. pasiūlymai (gali būti pateikti Pirkėjams prieš paskelbiant sąrašą).

7.12Naudojantis pašto paslaugomis, gali būti taikomos konkretaus teikėjo sąlygos.

8Mokėjimo sąlygos

8.1Pirkėjai turi sumokėti Bendrovei už Prekes naudodamiesi Svetainėje esančiomis mokėjimo paslaugomis.

8.2Mokėjimai turi būti atliekami Svetainėje nurodyta valiuta, o visos kainos nurodytos su PVM (jei taikoma) ir kiti taikomi mokesčiai, tačiau neįskaitant siuntimo išlaidų, kurias Pirkėjai gali pasirinkti naudoti.

8.3Už Prekes reikia sumokėti iš anksto.

8.4Bendrovė gali bet kuriuo metu savo nuožiūra sustabdyti ir (ar) atšaukti bet kokią operaciją ir (ar) prašomą mokėjimą, jeigu ji turi pagrindo manyti, kad toks sandoris gali būti apgaulingas, prieštarauja galiojančiiems teisės aktams arba gali būti žalingas Bendrovei ir (ar) arba) bet kuris Pirkėjas ar trečioji šalis.

9Atsakomybė

9.1Bendrovė neprisiima atsakomybės už:

9.1.1Pirkėjai, veikiantys ne Bendrovės kontroliuojami ir padarę žalą (ty pažeidę Sąlygas, Privatumo politiką, galiojančius įstatymus, suteikę prieigą prie Paskyros kitam asmeniui ar atlikę kitus veiksmus);

9.1.2bet kokias neigiamas pasekmes, kylančias dėl prieigos, naudojimo ar negalėjimo naudotis svetaine dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės;

9.1.3bet kokie Bendrovės veiksmai, susiję su Pirkėjais, susiję su šių Sąlygų ar galiojančių įstatymų pažeidimuTai apima Paskyrų sustabdymą ar nutraukimą arba Tinklalapio funkcionalumo apribojimą;

9.1.4bet kokios prieigos prie duomenų ir informacijos pasekmes, kurias tretieji asmenys pasiekia neteisėtu būdu, kurio nebuvo įmanoma laiku atsekti, nebent Bendrovė kuo greičiau nesiėmė pagrįstų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias pasekmėms, taip pat kai atsirado neigiamų pasekmių privatiems duomenims. atsirasti dėl Pirkėjų veiksmų ir neveikimo;

9.1.5bet kokios neigiamos pasekmės dėl virusų, Trojos arklių ir ktkuriuos į Svetainę ar per Svetainę gali perduoti tretieji asmenys, išskyrus tai, kad Bendrovė užtikrina, kad būtų imtasi visų pagrįstai prieinamų priemonių tokioms grėsmėms pašalinti;

9.1.6įstatymai ar bet kokios trečiųjų šalių teisės, kurias pažeidžia Pirkėjai, ypač dėl bet kokios žalos, kurią Pirkėjai padarė trečiosioms šalims dėl autorių teisių, pramoninės nuosavybės teisių ir tt pažeidimo, ypač dėl bet kokių reikalavimų, susijusių su perdavimu, platinimu. , duomenų, į kuriuos tretieji asmenys turi pretenzijų ar teisių į Skaitmeninį turinį ar fizinius produktus, paskelbimą, siūlymą, pateikimą;

9.1.7pirkimo operacija nebaigta dėl techninių problemų, susijusių su vienu iš Svetainėje siūlomų mokėjimo būdų;

9.1.8Pirkėjai, pateikiantys melagingus ar tikrovės neatitinkančius teiginius, informaciją, patikinimus ir duomenis, kuriems taikomos Taisyklės ir sąlygos, Privatumo politika ir bet kokia kita Svetainės dokumentacija;

9.1.9bet kokios formos žalą, kurią Pirkėjai padarė dėl Sąlygų, Privatumo politikos ar kitų Svetainės dokumentų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat bet kokių teisių ir pareigų vienas kito atžvilgiu.

10Įvykiai, nepriklausantys įmonės kontrolei

10.1Bendrovė nebus atsakinga arba atsakinga už bet kokių Bendrovės įsipareigojimų pagal šias Sąlygas nevykdymą ar vėlavimą įvykdyti, jei įvykis yra nepriklausantis nuo įmonės.

10.2Įvykis, kurio įmonė nekontroliuoja, reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Bendrovė pagrįstai nekontroliuoja, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiųjų šalių streikus, lokautus ar kitus kolektyvinius veiksmus, pilietinius neramumus, riaušes, invaziją, teroro išpuolį arba teroristinio išpuolio grėsmę, karą (nesvarbu, ar paskelbtas). arba ne) arba grėsmė arba pasiruošimas karui, gaisrui, sprogimui, audrai, potvyniui, žemės drebėjimui, nuosmukiui, epidemijai ar kitai stichinei nelaimei, viešųjų ar privačių telekomunikacijų tinklų gedimui arba negalėjimui naudotis geležinkeliais, laivyba, orlaiviais, automobilių transportu. ar kitomis viešojo ar privataus transporto priemonėmis.

10.3Jei įvykis, kurio įmonė nekontroliuoja, turi įtakos Bendrovės įsipareigojimų pagal šias taisykles ir nuostatas vykdymui:

10.3.1Bendrovė kuo greičiau susisieks su paveiktais Pirkėjais, kad apie tai praneštų; ir

10.3.2Įmonės įsipareigojimų vykdymas pagal šias Sąlygas bus sustabdytas, o Bendrovės įsipareigojimų vykdymo laikas bus pratęstas Renginio, kurio įmonė nekontroliuoja, trukmei.

11Skundai

11.1Jeigu Pirkėjai patyrė bet kokį savo teisių pažeidimą dėl Taisyklėse ir sąlygose numatytų Įmonės paslaugų, jie turi teisę pateikti skundąSkundas turi būti išsiųstas Bendrovei Sąlygose nurodytu el. paštuBendrovė deda visas pastangas, kad visi skundai būtų išspręsti per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo.

11.2Pirkėjai skundus dėl Bendrovės teikiamų paslaugų turi teisę pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g.25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, el   tarnyba@vvtat.lt , tel+370 5 262 67 51, svetainė   www.vvtat.lt ).

12Nutraukimas

12.1Pirkėjai gali nutraukti sutartį su Bendrove pašalindami savo Paskyrą iš SvetainėsTai galima padaryti pateikus užklausą savo paskyros sistemojeĮmonė ištrina Paskyrą per 7 (septynias) dienas nuo prašymo pateikimo dienosPer šį laikotarpį atitinkami Pirkėjai turi teisę atšaukti Paskyros pašalinimą.

12.2Sutarties nutraukimo laikotarpiu Pirkėjas negali sukurti kitos Paskyros Svetainėje.

12.3Bendrovė gali nutraukti tokią sutartį ištrindama Pirkėjo paskyrą arba blokuodama savo prieigą prie SvetainėsPrieiga gali būti blokuojama, jei kyla įtarimų dėl neteisėtų veiksmų ir gali trukti tol, kol aplinkybės išnyks arba bus pašalintosĮmonė ištrina Pirkėjo paskyrą tais atvejais, kai jie šiurkščiai pažeidžia Taisykles ir sąlygas, Privatumo politiką, įstatymus ar kitus dokumentus.

12.4Bendrovė gali laikinai apriboti arba sustabdyti prieigą prie Pirkėjo paskyros, jei jos saugumas yra kokiu nors būdu pažeistas arba jei nustatomi esminiai (Pirkėjų) šios sutarties ar įstatymų pažeidimai (jei Bendrovė dėl to sutarties nenutraukia).Šiame skirsnyje numatytų sprendimų vykdymas negali pažeisti vartotojų teisių.

13Baigiamosios nuostatos

13.1Privatumo politika ir bet kuri kita Svetainės dokumentacija yra neatskiriama šių Sąlygų dalis ir yra privaloma visiems Pirkėjams.

13.2Be Bendrovės leidimo Pirkėjai neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų, reikalavimų ar teisių tretiesiems asmenimsPirkėjai sutinka, kad Bendrovė turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš sutarčių tretiesiems asmenimsBendrovė apie tokį perdavimą informuos Svetainėje.

13.3Jei kurią nors šių Sąlygų nuostatą teismas ar arbitražo teismas pripažins neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Sąlygų nuostatos galios ir galios.Bet kuri šių Sąlygų nuostata, kuri laikoma neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama tik iš dalies arba tam tikru mastu, išliks visapusiškai ir galios tiek, kiek ji nebus laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

13.4Šios sąlygos ir Bendrovės bei Pirkėjų santykiai, susiję su šiomis sąlygomis (įskaitant šių Sąlygų vykdymą, galiojimą, negaliojimą, įgyvendinimą ir nutraukimą) yra reglamentuojami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. LietuvaBet koks ginčas, ginčas ar pretenzija, kylanti iš šių Taisyklių ir sąlygų, susijusių su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiami atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės registraciją.

13.5Jeigu šiose Taisyklėse ir sąlygose nenumatyta kitaip, joks Įmonės ar Pirkėjų delsimas pasinaudoti kokia nors teise ar įvykdyti įsipareigojimą pagal šias Taisykles nelaikomas tokios teisės atsisakymu arba pasiteisinimu nuo tokios pareigos vykdymo ir atskiru ar daliniu. bet kokios prievolės vykdymasAtskiras ar dalinis kurios nors teisės įgyvendinimas nereiškia, kad šios pareigos nereikia vykdyti arba šia teise negali būti naudojamasi ateityje.

13.6Visus Svetainėje saugomus duomenis ir informaciją Bendrovė gali naudoti savo veiklai.

13.7Jei Sąlygos yra verčiamos į kitas kalbas ir jei yra skirtumų tarp lietuviškos versijos ir tokio vertimo, pirmenybė teikiama lietuviškai versijai, jei nenumatyta kitaip arba nebent toks akivaizdus neatitikimas kyla dėl teisinių reikalavimų skirtumų konkrečioje jurisdikcijoje. .