Darmowa dostawa od 20 Eur na terenie całej Litwy.

Zasady i warunki

Zasady i warunki

 1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin, wraz z pozostałą dokumentacją znajdującą się w Witrynie, ma na celu dostarczenie informacji o Spółce oraz przedstawienie Klientom zasad dokonywania transakcji za pośrednictwem Witryny.   1.2. Sprzedaż za pośrednictwem Witryny prowadzona jest między Spółką a odpowiednimi Kupującymi:   1.2.1. niniejsze Warunki określają stosunek umowny pomiędzy Spółką a Kupującymi;   1.2.2. niniejszy Regulamin nie reguluje korzystania z niego podczas przyjmowania i dokonywania płatności za pośrednictwem Witryny. Należy również pamiętać, że Spółka korzysta z usług płatniczych banków i pośredników płatniczych w celu ułatwienia transakcji pomiędzy Spółką a Kupującymi. Takie usługi płatnicze podlegają warunkom świadczenia usług i polityce prywatności banku lub pośrednika płatniczego;    1.2.3. w szczególności niniejszy Regulamin nie określa szczegółowych warunków transakcji pomiędzy Spółką a Kupującymi, takich jak cena zakupu i terminy wysyłki, które będą ustalane w momencie wyboru Towaru i realizacji transakcji;   1.2.4. Należy pamiętać, że te warunki mogą się zmieniać od czasu do czasu, jak określono w dokumencie. Spółka zdecydowanie zaleca, aby Kupujący od czasu do czasu zapoznawali się z Regulaminem, aby w pełni poznać szczegółowe warunki obowiązujące w danym czasie.   
 1. Definicje
  2.1. Spółka – Firma Medica Solutions LTD z siedzibą przy ul. J. Savickio 4, LT01108, Wilno, Republika Litewska.   2.2. Witryna internetowa – witryna internetowa, która posiada adres internetowy www.medicasolutions.eu   2.3. Konto – konto, które umożliwia Klientowi korzystanie z Usług świadczonych w Witrynie oraz otrzymywanie wszelkich korzyści z nich wynikających.   2.4. Kupujący – osoba fizyczną lub prawną, która działa zgodnie z niniejszymi Warunkami w celu nabycia Towarów od Spółki.    2.5. Umowa sprzedaży – każda umowa pomiędzy Spółką a Kupującym zobowiązująca Spółkę do dostarczenia Produktów, a Kupującego do zapłaty ceny za Produkty.    2.6. Towary – towary, które są wymienione na stronie internetowej sklepu;    2.7. Regulamin – niniejszy zbiór zasad określający prawa i obowiązki Spółki i Kupujących oraz warunki korzystania z Witryny.  
 1. Stosowanie niniejszych Warunków
  3.1. Kupujący zgadzają się na wszystkie niniejsze warunki bez żadnych zastrzeżeń. Akceptacja niniejszych warunków jest warunkiem koniecznym do świadczenia Usług.   3.2. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do wszystkich anonimowych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Witryny, a uzyskując dostęp do Witryny, osoby te zgadzają się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wszelkiej innej dokumentacji Witryny.    3.3. Użytkownicy (Kupujący), którzy mają zakaz korzystania z Witryny ze względu na ograniczenia krajowe lub regionalne, w tym kraju/regionu, w którym znajduje się aktualne miejsce zamieszkania Użytkownika i miejsce korzystania z Usług, proszeni są o niekorzystanie z Witryny.    3.4. Każdy Użytkownik zaświadcza, że ma co najmniej 16 (szesnaście) lat lub jest w wieku prawnym obowiązującym w danym kraju, pozwalającym na przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania wynikające ze stosunku umownego i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto każdy Użytkownik potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia w korzystaniu z usług świadczonych przez Spółkę na mocy przepisów prawa obowiązujących w danym kraju.    3.5. Ograniczenia w korzystaniu z jakichkolwiek usług Spółki:   3.5.1. Spółka ma prawo, według własnego uznania, jednostronnie i w dowolnym czasie zmienić niniejsze Warunki, w tym prawo do tworzenia nowych postanowień i usuwania starych, poprzez umieszczenie zmian w Warunkach na Stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z Witryny i Usług, Kupujący potwierdza, że jest związany wszystkimi zmianami niniejszych Warunków. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.    3.5.2. Kupujący mogą zawrzeć ze Spółką dodatkowe, odrębne umowy. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a postanowieniami takich umów uzupełniających, pierwszeństwo mają postanowienia umów uzupełniających, chyba że umowy uzupełniające wyraźnie stanowią inaczej.    3.6. Spółka komunikuje się z Kupującymi poprzez wysyłanie wiadomości e-mail lub poprzez system elektroniczny konta w Witrynie, poprzez pozostawianie dla nich wiadomości lub poprzez rozpowszechnianie wiadomości poprzez kanały komunikacyjne w innych serwisach. Użytkownicy i Sprzedawcy bezwarunkowo zgadzają się na otrzymywanie komunikacji drogą elektroniczną i zgadzają się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty dostarczane przez Spółkę drogą elektroniczną będą zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi dotyczącymi takich pisemnych komunikatów.   
 1. Konta
  4.1. Aby móc korzystać ze wszystkich Usług świadczonych w Witrynie, osoba musi się zarejestrować i utworzyć Konto. Konto nie jest jednak wymagane do zakupu Towarów za pośrednictwem Witryny. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Witrynie internetowej. Osoba zostanie poproszona o podanie swojej nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła i innych informacji. W celu zakończenia rejestracji osoba fizyczna będzie musiała zaakceptować regulamin i politykę prywatności oraz wszelką inną dokumentację znajdującą się w Witrynie, jeśli taka istnieje. Brak dostarczenia jakichkolwiek informacji, których Spółka, według własnego uznania, wymaga w celu weryfikacji takiego nowego Kupującego (niezależnie od tego, czy takie informacje są wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie), może być uznany za podstawę do odmowy kontynuowania rejestracji Klienta i/lub podstawę do zawieszenia lub likwidacji zarejestrowanego Konta.   4.2. Każdy Kupujący zobowiązany jest do ujawnienia informacji o swoim miejscu zamieszkania. Użytkownicy są informowani, że Spółka może używać narzędzi do wykrywania lokalizacji urządzenia sieci komputerowej (i połączenia) na podstawie pochodzenia rejestracji. Każdy Kupujący ma prawo do założenia tylko jednego Konta,    4.3. Zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami, Spółka może od czasu do czasu przeprowadzać procedury KYC (Know Your Customer) i żądać od swoich klientów odpowiedniej dokumentacji i informacji dotyczących ich tożsamości i działań w Witrynie. Mogą to być dokumenty potwierdzające tożsamość Kupującego, a także różne dokumenty potwierdzające status prawny Kupującego, adres siedziby, pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego, numer NIP oraz inne dane, które mogą być wymagane w konkretnym przypadku. Niedostarczenie takich dokumentów i informacji w terminie wyznaczonym przez Spółkę może być podstawą do odmowy rejestracji i/lub zawieszenia lub likwidacji już zarejestrowanego konta.    4.4. Rejestracja Kupującego w Witrynie internetowej jest równoznaczna z tym, że osoba ta przeczytała, zrozumiała i zgodziła się z niniejszym Regulaminem, w tym z Polityką prywatności oraz wszelką inną dokumentacją zamieszczoną w Witrynie internetowej, a także wyraziła zgodę na obecne i przyszłe przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych przekazanych Spółce podczas procesu rejestracji w Witrynie internetowej. Niezależnie od powyższego uznaje się, że osoba, która nie zarejestrowała się w Witrynie i nie ma konta, akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności i wszelką inną dokumentację Witryny od momentu, w którym zdecyduje się skorzystać z którejkolwiek z funkcjonalności Witryny.    4.5. Jeżeli w dowolnym momencie Spółka uzna, że Konto jest narażone na znaczne ryzyko wyrządzenia szkody jakiejkolwiek osobie, Spółka będzie miała pełne prawo do zawieszenia korzystania z Konta poprzez ograniczenie dostępu do Konta, wstrzymanie transakcji itp. Po wyeliminowaniu ryzyka (według uznania Spółki), Spółka ponownie aktywuje Konto. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego Kontem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, Spółka ma prawo do usunięcia Konta. Spółka ma prawo zawiesić lub zakończyć korzystanie z Konta, jeżeli w ocenie Spółki zaistnieją inne okoliczności, które mogą zagrażać jakiejkolwiek osobie lub naruszać prawo.    4.6. Kupujący są odpowiedzialni za rozsądne utrzymanie swojego konta i muszą zapewnić, że ich adres e-mail jest aktualny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których Kupujący nie otrzymają informacji z powodu swojego zaniedbania.    4.7. W przypadku, gdy Spółka uzna, że Witryna wymaga modernizacji lub pojawią się problemy techniczne, Spółka ma prawo ograniczyć dostęp do Kont lub korzystanie z odpowiednich Usług, a nawet ograniczyć ogólny dostęp do Witryny.    4.8. Klienci przyjmują do wiadomości, że przekazanie danych logowania do Konta innej osobie może spowodować szkodę dla Spółki lub osób trzecich. Kupujący są odpowiedzialni za zapewnienie, że takie informacje zostały zabezpieczone, a w przypadku, gdy tego nie zrobią, Kupujący są odpowiedzialni za naprawienie wszelkich wyrządzonych szkód.    4.9. Usługi (lub jakiekolwiek inne funkcje zawarte w Witrynie internetowej) mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Spółka nie gwarantuje, że dany rodzaj lub dostępność usługi lub funkcjonalności będzie dostępna dla wszystkich Kupujących. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmowy lub stworzenia innego poziomu dostępu w związku z korzystaniem z Usług (lub jakiejkolwiek innej funkcji zawartej w Witrynie) dla różnych indywidualnych Klientów.    4.10. Kupujący nie będą korzystać z innych Kont i nie będą udostępniać swoich Kont innym Kupującym lub osobom trzecim. Powyższe nie dotyczy Kupujących, którzy udostępnili swoje Konto osobom należycie umocowanym do działania w ich imieniu oraz swoim pracownikom upoważnionym przez Sprzedawcę do korzystania z Konta. W zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka zostanie zwolniona z odpowiedzialności wobec Kupujących w związku z naruszeniem tego postanowienia. W celu uniknięcia wątpliwości należy zauważyć, że Użytkownicy przyjmują pełną odpowiedzialność za działania i skutki działań osób, którym udzielił dostępu do swojego Konta.    4.11. Kupujący muszą na bieżąco aktualizować swoje dane rejestracyjne i niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach tych danych.   
 1. Warunki korzystania
  5.1. Kupujący zobowiązują się nie nadużywać usług Spółki i korzystać z nich wyłącznie w sposób przewidziany prawem i niniejszym Regulaminem. Niewłaściwe korzystanie z Usług może spowodować negatywne konsekwencje dla Spółki lub osób trzecich, a w przypadku naruszenia Regulaminu przez Kupujących, są oni odpowiedzialni za naprawienie wyrządzonej szkody.    5.2. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Nabywcom w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone i zatrzymane przez Spółkę lub jej właścicieli, licencjodawców, dostawców, wydawców lub innych upoważnionych osób.    5.3. Wszelka własność intelektualna, taka jak tekst, grafika, funkcje interaktywne, logo, zdjęcia, pliki, oprogramowanie w Witrynie, inne niż te załadowane, przesłane, udostępnione, zamieszczone przez Spółkę, jak również wybór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów oraz ogólne kontury i charakter Witryny, są własnością intelektualną Spółki. Są one chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami, prawami do wzorów przemysłowych oraz wszelkimi innymi prawami i przepisami, w tym konwencjami międzynarodowymi i prawami własności. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone na rzecz Spółki. Wszelkie znaki towarowe, handlowe i nazwy handlowe są własnością Spółki.    5.4. Z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody Spółki, żaden Kupujący nie może: kopiować, reprodukować, duplikować, pobierać, dystrybuować, sprzedawać, rozpowszechniać ani odsprzedawać żadnych usług, informacji, tekstów, grafik, klipów wideo, dźwięków, skryptów, plików, baz danych ani list. lub za pośrednictwem Witryny i nie korzystać z nich w inny sposób. Zabronione jest systematyczne pobieranie treści Witryny w celu bezpośredniego lub pośredniego tworzenia lub opracowywania zbiorów, zestawień, baz danych i katalogów (przy użyciu robotów, wyszukiwarek, urządzeń automatycznych lub ręcznych) bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek treści lub materiałów zamieszczonych w Witrynie w celach innych niż określone w Regulaminie, w szczególności jakiegokolwiek wykorzystywania, publikowania, kopiowania w jakiejkolwiek formie elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej (Wszelkie prawa zastrzeżone).    5.5. Klienci są zobowiązani do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności, a także wszelkiej innej dokumentacji znajdującej się w Witrynie, w celu zapewnienia ochrony ich danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny. Korzystając z Witryny, każdy Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania warunków Polityki Prywatności w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.    5.6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność lub wiarygodność informacji dostarczanych przez innych dostawców usług. Spółka zaleca zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami znajdującymi się na stronach internetowych innych usługodawców. Kupujący przyjmują do wiadomości, że Spółka nie ma kontroli nad działaniami tych dostawców.    5.7. Kupujący, w tym między innymi, przyjmują do wiadomości i oświadczają, że:   5.7.1. nie będzie podszywać się lub fałszywie podawać się za osobę lub podmiot, prawdziwy lub fikcyjny, nie uzyskiwać dostępu do kont innych Kupujących, ani nie podawać żadnych fałszywych informacji, które mogłyby wprowadzić w błąd Spółkę lub innych Kupujących;    5.7.2. nie będzie próbować hakować, modyfikować, wyłączać lub w inny sposób wpływać na Witrynę lub zagrażać jej bezpieczeństwu;    5.7.3. nie będzie korzystać z Witryny w celach innych niż przewidziane w związku z celami usługowymi Spółki;    5.7.4. nie będzie podejmował prób gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych, które są przechowywane w systemie Strony bez zgody konkretnej osoby, której dane dotyczą i nie będzie obrażał ani wprowadzał w błąd innych Kupujących;    5.7.5. nie będzie używać Witryny internetowej do wszelkich celów niezgodnych z prawem lub z naruszeniem jakichkolwiek praw, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich, praw własności intelektualnej i innych praw własności;   5.7.6. nie będzie podejmował prób zakłócania działania Witryny ani uniemożliwiania innym Kupującym korzystania (lub utrudniania korzystania) z Witryny;   5.7.7. nie będzie przekazywać za opłatą ani w inny sposób udostępniać za opłatą części lub całości konta użytkownika;   5.7.8. nie będzie obsługiwał pieniędzy z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.  
 1. Zakup towarów 
  6.1. Przy zakupie Towaru obowiązkiem Kupującego jest pełne zapoznanie się z opisem Towaru przed zobowiązaniem się Kupującego do zakupu.    6.2. Kupujący są informowani, że cena Towarów podana w Witrynie internetowej nie obejmuje kosztów wysyłki, które zostaną wyświetlone na stronie rozliczenia.    6.3. Kupujący chcący nabyć Towary musi mieć na uwadze, że zobowiązując się do nabycia Towarów po uzgodnionej cenie, zawiera ze Spółką umowę prawną.    6.4. Kupujący nabywa określony Produkt tylko wtedy, gdy spełnia on wymagania (ograniczenia) określone w liście (np. ograniczenia dotyczące wieku lub kraju dostawy).    6.5. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi podać dane niezbędne do wysyłki i dostawy Towarów (w tym m.in. prawidłowy i dokładny adres dostawy).    6.6. Kupujący zobowiązują się do zapewnienia, że wszystkie informacje i dane podane w momencie składania zamówienia są prawidłowe i aktualne.    6.7. Wszelkie informacje (w tym ceny) w Witrynie internetowej dotyczące Towarów należy interpretować jako zaproszenie przez Spółkę do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Informacje o cenach Towarów podawane w Witrynie internetowej są wiążące w celu dokonania płatności za ostateczne zamówienie z zobowiązaniem do zapłaty. Kupujący i Spółka ustalają, że zmiany ceny lub opisu Towaru w Witrynie internetowej nie mają wpływu na umowę sprzedaży zawartą przed taką zmianą.    6.8. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonania przez niego płatności i zakupu Towaru.    6.9. Towar uważa się za zakupiony dopiero po dokonaniu zapłaty przez Kupującego.   
 1. Dostawa
  7.1. Spółka może korzystać z różnych usług kurierskich w celu dostarczenia Towarów zakupionych przez Klientów za pośrednictwem Witryny internetowej.    7.2. Przed przyjęciem zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostarczenia Towaru do sprzedaży.   7.3. Opłata za wysyłkę jest zawsze doliczana do ceny Towarów i musi być uiszczane przez Kupujących. Opłata za wysyłkę może się różnić w zależności od położenia geograficznego Kupującego i wybranego sposobu dostawy. W przypadku korzystania z wybranych usług wysyłkowych mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Zaleca się, aby Kupujący zawsze sprawdzali je przed złożeniem zamówienia.    7.4. Po zawarciu przez Spółkę i Kupującego umowy kupna-sprzedaży Towarów, Spółka otrzymuje potwierdzenie transakcji. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia Spółka wyśle sprzedawane Towary jednym z dostępnych sposobów dostawy.    7.5. Sprzedane Towary będą starannie przygotowane przez Spółkę do wysyłki, tak aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.    7.6. Jeżeli Spółka nie wyśle przesyłki w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia transakcji, Spółka będzie uprawniona do zwrotu ceny zakupu na rachunek bankowy Kupującego.    7.7. Po wysłaniu przesyłki przez firmę, Kupujący otrzyma dane umożliwiające śledzenie przesyłki.    7.8. Kupujący zobowiązani są do sprawdzenia otrzymanego Towaru w ciągu 48 godzin od jego dostarczenia oraz do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem zawartym w liście.    7.9. Jeżeli Towary nie zostaną dostarczone Kupującemu, zostaną one zwrócone Spółce, a koszt dostawy i opakowania zwrotnego może zostać przeniesiony na Kupującego.    7.10. Należy pamiętać, że wszystkie przesyłki są transportowane i dostarczane przez partnerów przewoźników Spółki, a Spółka sama nie świadczy żadnych usług transportowych.    7.11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wysłane paczki, pakiety i Towary, które zostaną utracone, zniszczone lub uszkodzone przez dostawcę i/lub po dostarczeniu do skrzynki pocztowej lub podobnych ofert (które mogą zostać złożone Kupującym przed publikacją listy).    7.12. W przypadku korzystania z usług pocztowych mogą obowiązywać zasady i warunki konkretnego dostawcy.   
 1. Warunki płatności
  8.1. Kupujący dokonują zapłaty na rzecz Spółki za Towary korzystając z usług płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej.    8.2. Płatności muszą być dokonywane w walucie wskazanej w Witrynie internetowej, a wszystkie ceny zawierają podatek VAT (w stosownych przypadkach) i inne obowiązujące podatki, ale nie zawierają kosztów dostawy, które Kupujący mogą wybrać.    8.3. Za Towar należy zapłacić z góry.    8.4. Spółka może w dowolnym momencie, według własnego uznania, zawiesić i/lub anulować każdą transakcję i/lub żądaną płatność, jeśli ma powody sądzić, że taka transakcja może być oszustwem, naruszeniem obowiązującego prawa lub może być szkodliwa dla Spółki i/lub Kupującego lub jakiejkolwiek strony trzeciej.   
 1. Odpowiedzialność
  9.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:   9.1.1. Klientów działających poza kontrolą Spółki i powodujących szkody (tj. naruszających Regulamin, Politykę Prywatności, obowiązujące przepisy prawa, udostępniających Konto innej osobie lub podejmujących inne działania);    wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z Witryny z przyczyn niezależnych od Spółki;   9.1.3. wszelkie działania Spółki w stosunku do Kupujących, związane z naruszeniem niniejszych Warunków lub obowiązujące prawo. Obejmuje to zawieszenie lub zamknięcie Kont lub ograniczenie funkcjonalności Witryny;   9.1.4. za skutki dostępu do danych i informacji przez osoby trzecie w sposób nieuprawniony, którego nie można było w porę wyśledzić, chyba że Spółka podjęła rozsądne kroki w celu zapobieżenia skutkom w możliwie najkrótszym czasie, jak również w przypadku negatywnych skutków dla danych prywatnych wynikających z działań i zaniechań Kupujących;   9.1.5. jakiekolwiek negatywne konsekwencje wirusów, Koni Trojańskich itp. które mogą być przekazywane do lub za pośrednictwem Witryny przez osoby trzecie, z wyjątkiem tego, że Spółka zapewni, że wszystkie rozsądnie dostępne środki zostaną podjęte w celu wyeliminowania takich zagrożeń;   9.1.6. za naruszone przez Kupujących prawo lub prawa osób trzecich, w szczególności za szkody wyrządzone przez Kupujących osobom trzecim w związku z naruszeniem praw autorskich, praw własności przemysłowej itp. a w szczególności za wszelkie roszczenia związane z przekazywaniem, rozpowszechnianiem, publikowaniem, oferowaniem, przekazywaniem danych, co do których osoby trzecie mają roszczenia lub prawa do treści cyfrowych lub produktów fizycznych;   9.1.7. jeżeli transakcja zakupu nie zostanie zrealizowana z powodu problemów technicznych z jedną z metod płatności oferowanych w Witrynie;   9.1.8. złożenie przez Kupujących fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń, informacji, oświadczeń i danych będących przedmiotem Regulaminu, Polityki Prywatności i innej dokumentacji w Witrynie;    9.1.9. wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone przez Kupujących w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Regulaminu, Polityki Prywatności lub jakichkolwiek innych dokumentów Witryny, jak również jakichkolwiek praw i obowiązków wobec siebie.  
 1. Zdarzenia poza kontrolą Spółki
  10.1. Spółka nie będzie odpowiedzialna ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań Spółki wynikających z niniejszych Warunków, jeżeli zdarzenie to jest poza kontrolą Spółki.    10.2. Zdarzenie poza kontrolą Spółki oznacza jakiekolwiek działanie lub zdarzenie poza rozsądną kontrolą Spółki, w tym, ale nie tylko, strajki, lokauty lub inne akcje przemysłowe osób trzecich, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojna (zadeklarowana lub nie) lub zagrożenie, lub przygotowanie do wojny, pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, recesja, epidemia lub inna klęska żywiołowa, awaria publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu drogowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.    10.3. Jeżeli zdarzenie poza kontrolą Spółki ma wpływ na wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z niniejszego Regulaminu:    10.3.1. Spółka skontaktuje się z odpowiednimi Kupującymi tak szybko, jak to możliwe, aby ich o tym powiadomić; oraz    10.3.2. Zobowiązania Spółki wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone, a zobowiązania Spółki będą rozszerzone na czas trwania Zdarzenia poza kontrolą Spółki.   
 1. Reklamacje
  11.1. Jeżeli Kupujący doznali naruszenia swoich praw spowodowanego świadczeniem usług przez Spółkę na podstawie Regulaminu, mają oni prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana do Spółki na adres e-mail podany w Warunkach. Spółki dołożą wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.    11.2. Kupujący mają prawo złożyć wniosek/skargę dotyczącą usług świadczonych przez Spółkę do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumenta (ul. Vilniaus 25, LT-01402 Wilno, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, telefon: +370 5 262 67 51, strona internetowa: www.vvtat.lt).   
 1. Rozwiązanie
  12.1. Kupujący mogą rozwiązać umowę ze Spółką poprzez usunięcie swojego Konta z Witryny internetowej. Można to zrobić poprzez złożenie wniosku w systemie konta. Spółka usuwa Konto w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia żądania. W tym terminie odpowiedni Kupujący ma prawo wycofać żądanie usunięcia Konta.   12.2. W okresie wypowiedzenia Umowy Kupujący nie może założyć kolejnego Konta w Witrynie internetowej.    12.3. Spółka może rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta Klienta lub zablokowanie dostępu Klienta do Witryny internetowej. Dostęp może zostać zablokowany w przypadku podejrzenia o nielegalną działalność, co może trwać do czasu wyjaśnienia lub wyeliminowania tych okoliczności. Spółka usuwa konto Klienta w przypadkach, gdy poważnie narusza on Regulamin, Politykę Prywatności, przepisy prawa lub inne dokumenty.    12.4. Spółka może czasowo ograniczyć lub zawiesić dostęp do konta Kupującego, jeśli bezpieczeństwo konta zostanie w jakikolwiek sposób naruszone lub jeśli wykryte zostaną istotne naruszenia (przez Kupującego) niniejszej Umowy lub przepisów prawa (pod warunkiem, że Spółka nie rozwiąże w związku z tym Umowy). Wykonanie decyzji przewidzianych w niniejszej sekcji nie może naruszać praw konsumentów.   
 1. Postanowienia końcowe
  13.1. Polityka Prywatności i inne dokumenty znajdujące się w Witrynie internetowej stanowią integralną część niniejszych Warunków i są wiążące dla wszystkich Klientów.    13.2. Klienci nie mają prawa do dokonywania cesji swoich zobowiązań, wierzytelności lub innych praw na rzecz osób trzecich bez zgody Spółki. Klienci zgadzają się, że Spółka będzie miała prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z umów na osoby trzecie. O takim przeniesieniu Spółka poinformuje w Witrynie internetowej.    13.3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub trybunał arbitrażowy za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Każde postanowienie niniejszych Warunków, które zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne jedynie w części lub w ograniczonym zakresie, pozostanie w pełnej mocy w zakresie, w jakim nie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne.   13.4. Niniejsze Warunki oraz relacje pomiędzy Spółką a Klientami w związku z niniejszymi Warunkami (w tym wykonanie, ważność, nieważność, wykonalność i rozwiązanie niniejszych Warunków) podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej. Litwa Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu, odnoszące się do niego lub z jego naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez odpowiedni sąd Republiki Litewskiej w jurysdykcji siedziby Spółki.    13.5. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, żadna zwłoka Spółki lub Kupujących w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie uznawana za zrzeczenie się takiego prawa lub usprawiedliwienie wykonania jakiegokolwiek obowiązku oraz wykonania, w całości lub w części, jakiegokolwiek zobowiązania. Odrębne lub częściowe wykonanie prawa nie oznacza, że obowiązek nie musi być wykonany, ani że prawo nie może być wykonane w przyszłości.    13.6. Wszelkie dane i informacje przechowywane w Witrynie mogą być wykorzystywane przez Spółkę do jej własnej działalności.    13.7. Jeśli Warunki są przetłumaczone na inne języki i jeśli istnieją różnice między wersją litewską a takim tłumaczeniem, wersja litewska będzie miała pierwszeństwo, chyba że zaznaczono inaczej lub taka widoczna rozbieżność wynika z różnic w wymaganiach prawnych w danej jurysdykcji.
Zapisz się do newslettera i otrzymuj wszystkie najważniejsze aktualności VitaLibro oraz ekskluzywne oferty!
0
0