Perkant už 35 Eur NEMOKAMAS standartinis pristatymas visoje Lietuvoje!

Sąlygos ir nuostatos

Sąlygos ir nuostatos

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šių Sąlygų tikslas – kartu su kitais svetainės dokumentais suteikti informaciją apie Bendrovę, informuoti Pirkėjus apie Interneto svetainėje sudaromus sandorius ir jų sąlygas.
  2. Pardavimai, vykdomi per Svetainę, sudaromi tarp Bendrovės ir atitinkamų Pirkėjų:
   1. pagal šias Sąlygas sukuriami sutartiniai santykiai tarp Bendrovės ir Pirkėjų;
   2. šios Sąlygos nereguliuoja mokėjimų gavimo ir vykdymo per Interneto svetainę sąlygų. Be to, atkreipkite dėmesį, kad Bendrovė naudojasi finansų įstaigų ir mokėjimo tarpininkų mokėjimo paslaugomis padedant vykdyti sandorius, sudaromus tarp Bendrovės ir Pirkėjų. Tokioms mokėjimo paslaugoms taikomos  atitinkamai finansų įstaigų ir mokėjimo tarpininkų paslaugų teikimo sąlygos  ir  jų privatumo politika ;
   3. šios Taisyklės ir Sąlygos nenustato konkrečių sandorių, sudaromų tarp Bendrovės ir Pirkėjų, sąlygų, tokių kaip: pirkimo kaina ir išsiuntimo datos; jos bus nustatytos dėl Prekių pasirinkimo ir sandorio vykdymo;
   4. Informuojame, kad šios Taisyklės ir sąlygos kartais gali būti keičiamos dokumente nustatyta tvarka. Bendrovė primygtinai rekomenduoja Pirkėjams laikas nuo laiko perskaityti Sąlygas, kad galėtų išsamiai susipažinti su konkrečiomis bet kuriuo metu galiojančiomis sąlygomis.
 2. Sąvokos
  1. Bendrovė  – UAB Medica Solutions, registruotos buveinės adresas J. Savickio g. 4 , Vilnius, Lietuvos Respublika.
  2. Interneto svetainė  – interneto svetainė, kurią galima pasiekti internete adresu www.vitalibro.com
  3. Pirkėjas  – fizinis arba juridinis asmuo, kuris veikia pagal šias Sąlygas siekdamas įsigyti Bendrovės parduodamas Prekes.
  4. Paskyra  – paskyra, suteikianti Pirkėjui galimybę gauti Interneto svetainėje teikiamas Paslaugas ir kitaip ja naudotis.
  5. Prekės – svetainėje parduodami daiktai;
  6. Pirkimo–pardavimo sutartis  – bet kokia Bendrovės ir Pirkėjo sudaryta sutartis, pagal kurią Bendrovė privalo pateikti Prekę Pirkėjui, o Pirkėjas – sumokėti jos kainą.
  7. Sąlygos  – šios taisyklės, nustatančios Bendrovės  ir Pirkėjų teises ir pareigas, bei Interneto svetainės naudojimą reglamentuojančios sąlygos.
 3. Sąlygų taikymas
  1. Pirkėjai be jokių išlygų sutinka su šiomis Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Sutikimas su šiomis Sąlygomis yra būtina Prekių pardavimo sąlyga.
  2. Siekiant išvengti abejonių, šios Sąlygos taip pat taikomos visiems asmenims, kurie Interneto svetaine naudojasi anonimiškai, ir laikoma, kad atverdami Interneto svetainę jie sutinka su šiomis Sąlygomis, Privatumo politika ir kitais Interneto svetainės dokumentais.
  3. Prašome Naudotojus (Pirkėjus), kuriems draudžiama naudotis Interneto svetaine pagal atitinkamos valstybės ar regioninius apribojimus, įskaitant apribojimus, taikomus šalyje ir (arba) regione, kur yra jų dabartinė gyvenamoji vieta ir paslaugų naudojimo vieta, nesinaudoti Interneto svetaine.
  4. Kiekvienas Naudotojas (Pirkėjas) patvirtina, kad jis yra ne jaunesnis nei 16 (šešiolikos) metų amžiaus, arba jis pagal atitinkamos šalies įstatymus yra sulaukęs atitinkamo amžiaus, kad galėtų prisiimti atsakomybę už įsipareigojimus pagal sutartinius santykius, yra visiškai veiksnus ir gali sudaryti teisinius veiksmus. Be to, kiekvienas Naudotojas patvirtina, kad pagal atitinkamos šalies įstatymus jam netaikomi.
  5. apribojimai naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis:
   1. Bendrovė turi teisę bet kada savo nuožiūra vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, įskaitant teisę į jas įtraukti naujų nuostatų ir panaikinti senąsias, apie Sąlygų pakeitimus paskelbusi Interneto svetainėje. Toliau naudodamiesi Interneto svetaine ir pirkdami Prekes Pirkėjai patvirtina, kad šių Sąlygų pakeitimai jiems yra privalomi. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, Sąlygų pakeitimai įsigalioja praėjus 10 (dešimčiai) dienų nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje.
   2. Pirkėjai gali sudaryti papildomus atskirus susitarimus su Bendrove. Jei šių Sąlygų nuostatos prieštarauja tokiems papildomiems susitarimams, pirmenybė teikiama papildomų susitarimų nuostatoms, išskyrus atvejus, kai atitinkamuose papildomuose susitarimuose aiškiai nurodyta kitaip.
  6. Bendrovė komunikuoja su Pirkėjais siųsdama elektroninius laiškus arba per Interneto svetainės Paskyros elektroninę sistemą pateikdama jiems pranešimus arba siųsdama jiems pranešimus kitais elektroninės komunikacijos kanalais. Pirkėjai besąlygiškai sutinka gauti elektroninius pranešimus ir patvirtina, kad visi Bendrovės elektroniniu būdu pateikti susitarimai, pranešimai, informacijos atskleidimas ir kiti pranešimai atitinka visus teisinius pranešimo raštu reikalavimus.
 4. Paskyros
  1. Asmuo, norintis naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis, privalo užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą. Tačiau, Paskyra nėra būtina norint Interneto svetainėje įsigyti Prekes. Registracija atliekama užpildžius Interneto svetainėje pateiktą registracijos formą, į ją surašant visą reikalingą informaciją. Asmens bus paprašyta pateikti savo naudotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį ir kitą informaciją. Kad registracija būtų baigta, asmuo turės sutikti su Sąlygomis, Privatumo politika ir kitais Interneto svetainės dokumentais (jei jų yra). Informacijos, kurią Bendrovė savo nuožiūra reikalauja pateikti, kad galėtų patikrinti naują Pirkėją (neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija aiškiai nurodyta šiose Sąlygose), nepateikimas gali būti laikomas pagrindu atsisakyti užregistruoti, užšaldyti ir (arba) panaikinti užregistruotą Paskyrą.
  2. Kiekvienas Pirkėjas privalo atskleisti informaciją apie savo gyvenamąją vietą. Pirkėjai informuojami, kad Bendrovė gali naudoti kompiuterių tinklo įrenginio (ir ryšio) vietos nustatymo priemones, siekdama nustatyti kilmės vietą, iš kurios atliekama registracija. Kiekvienas Pirkėjas turi teisę susikurti tik vieną Paskyrą, 
  3. Pagal savo vidaus procedūras Bendrovė kartais gali vykdyti procedūras „pažink savo klientą“ (angl.  know your client ) ir paprašyti Pirkėjų pateikti tinkamus dokumentus ir informaciją, susijusią su jų tapatybe ir veikla Interneto svetainėje. Tai gali būti Pirkėjo tapatybės dokumentai, įvairūs Pirkėjo dokumentai, patvirtinantys jo teisinį statusą, registracijos adresą, įgaliojimus atstovauti Pirkėjui, PVM mokėtojo kodas ir kiti konkrečiu atveju reikalingi duomenys. Tokių dokumentų ir informacijos nepateikimas per Bendrovės nustatytą terminą gali būti atsisakymo užregistruoti priežastis ir (arba) pagrindas užšaldyti ar panaikinti jau užregistruotą Paskyrą.
  4. Laikoma, kad Interneto svetainėje užsiregistravęs Pirkėjas perskaitė, pritarė ir visiškai suprato šias Sąlygas, įskaitant Privatumo politiką ir kitą Interneto svetainės dokumentaciją, ir sutiko, kad Bendrovė dabar ir ateityje tvarkytų registruojantis Interneto svetainėje jai perduotus asmens duomenis. Neatsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, taip pat laikoma, kad asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Interneto svetainėje ir susikūręs Paskyros, taip pat sutiko su šiomis Sąlygomis, Privatumo politika ir kita Interneto svetainės dokumentacija nuo momento, kai jis nusprendė pasinaudoti Interneto svetainės funkcijomis.
  5. Bendrovė, jei ji mano, jog kyla didelis pavojus, kad Paskyra sukels žalos bet kokiam asmeniui, turi teisę bet kada sustabdyti Paskyros naudojimą – apriboti teisę prie jos prisijungti, sustabdyti sandorius ir pan. Pašalinus rizikos veiksnį (išimtinai Bendrovės nuožiūra), Bendrovė vėl gali įjungti Paskyrą. Paskyros valdytojui pažeidus įstatymus arba šias Sąlygas, Bendrovė turi teisę pašalinti Paskyrą. Bendrovė turi teisę sustabdyti ar nutraukti Paskyros naudojimą, jei susidaro bet kokios kitos aplinkybės, dėl kurių, jos nuomone, gali kilti pavojus bet kokiam asmeniui arba būti pažeisti įstatymai.
  6. Pirkėjai privalo deramai rūpintis savo Paskyra ir užtikrinti, kad jų el. pašto adresas būtų atnaujintas (aktualus). Bendrovė neatsako, jei Pirkėjai negauna informacijos dėl savo nerūpestingumo.
  7. Kai Bendrovė nusprendžia, kad Interneto svetainę reikia atnaujinti, arba kai Interneto svetainėje kyla techninių problemų, Bendrovė teisę apriboti galimybę prisijungti prie Paskyrų ar naudotis atitinkamomis Paslaugomis arba apskritai apriboti bendrą prieigą prie Interneto svetainės.
  8. Pirkėjai pripažįsta, kad perdavus prisijungimo prie savo Paskyros duomenis kitam asmeniui gali būti padaryta žala Bendrovei ar tretiesiems asmenims. Pirkėjai privalo užtikrinti tos informacijos saugumą, o to nepadarę, jie yra atsakingi už visos padarytos žalos ištaisymą. 
  9. Skirtingose šalyse ar regionuose Paslaugos/Prekės (ar bet kurios kitos Interneto svetainėje siūlomos funkcijos) gali skirtis. Bendrovė negarantuoja, kad tam tikra Paslauga/Preke ar funkcija galės naudotis visi Pirkėjai. Bendrovė pasilieka teisę tam tikriems atskiriems Pirkėjams apriboti prieigą prie Paslaugų/Prekių (ar kitų Interneto svetainės funkcijų), neleisti jomis naudotis ar sukurti kitą prieigos lygmenį.
  10. Pirkėjai neturi teisės naudoti kitų Paskyrų ir perduoti savo Paskyrų kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims. Tai netaikoma Pirkėjams, kurie leidžia naudotis savo Paskyra jų vardu įgaliotiems veikti asmenims, taip pat darbuotojams, kuriems Pirkėjas leido naudotis savo Paskyra. Kiek leidžiama pagal įstatymus, Bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės Pirkėjams, susijusios su šios nuostatos pažeidimu. Siekiant išvengti abejonių, reikia pažymėti, kad Pirkėjai prisiima visą atsakomybę už asmenų, kuriems jie suteikė prieigą prie savo Paskyros, veiksmus ir jų rezultatus.
  11. Pirkėjai privalo nuolat atnaujinti savo registracijos duomenis ir nedelsdami informuoti Bendrovę apie bet kokius tų duomenų pasikeitimus.
 5. Naudojimo sąlygos
  1. Pirkėjams draudžiama netinkamai naudotis Bendrovės Paslaugomis, ir jie privalo jomis naudotis laikydamiesi įstatymų ir šių Sąlygų. Netinkamai naudojantis Paslaugomis gali kilti neigiamas poveikis Bendrovei ar tretiesiems asmenims, ir Pirkėjai, pažeidę Paslaugų naudojimo sąlygas, privalo ištaisyti visą padarytą žalą.
  2. Visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos Pirkėjams šiose Sąlygose, išlaiko ir pasilieka Bendrovė arba jų savininkai, licencijos davėjai, tiekėjai, leidėjai ar kiti įgalioti asmenys.
  3. Bet kokie intelektinės nuosavybės objektai, tokie kaip, visi tekstai, grafinė medžiaga, interaktyvios funkcijos, logotipai, nuotraukos, rinkmenos, Interneto svetainės programinė įranga, išskyrus tuos, kuriuos įkėlė, perdavė, padarė prieinamus, paskelbė Bendrovė, taip pat medžiagos rinkiniai, susisteminta ir sukompiliuota medžiaga ir bendras Interneto svetainės aprašymas ir rūšis sudaro Bendrovės intelektinę nuosavybę. Jie yra apsaugoti autorių teisėmis, prekių ženklais, patentais, pramoninio dizaino teisėmis ir kitomis teisėmis ir nuostatomis, įskaitant tarptautines konvencijas ir nuosavybės teises. Visos tos teisės saugomos Bendrovės naudai. Visi prekių ženklai, kiti ženklai ir prekių pavadinimai yra Bendrovės nuosavybė.
  4. Išskyrus atvejį, kai Bendrovė aiškiai raštu davė sutikimą, Pirkėjai neturi teisės: dauginti, kopijuoti, atsisiųsti, platinti, parduoti ar perparduoti bet kokias paslaugas, informaciją, tekstus, grafiką, vaizdo įrašus, garsus, scenarijus, rinkmenas, duomenų bazes ar sąrašus, pateiktus Interneto svetainėje ar prieinamus per ją, ar kitaip juos naudoti. Be aiškaus rašytinio Bendrovės leidimo draudžiama sistemingai atkurti Interneto svetainės turinį, siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai sukurti ar sudaryti rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ir katalogą (naudojantis robotais, paieškos sistemomis, automatiniais ar rankiniais įrenginiais). Draudžiama naudoti bet kokį Interneto svetainės turinį ar joje pateiktą medžiagą Sąlygose nenurodytais tikslais, tai yra ją bet kokia forma – elektronine, mechanine, fotografine ar kitokia – naudoti, paskelbti ar kopijuoti (visos teisės saugomos).
  5. Pirkėjai privalo perskaityti Sąlygas bei Privatumo politiką ir sutikti su jomis, taip pat bet kuria kita Interneto svetainės dokumentacija, kad užtikrintų į Interneto svetainę įkeltų savo asmens duomenų apsaugą. Kiekvienas Pirkėjas sutinka naudotis Interneto svetaine laikydamasis su privatumo apsauga susijusių Sąlygų ir Privatumo politikoje aptartų duomenų apsaugos taisyklių. 
  6. Bendrovė neatsako už kitų paslaugų teikėjų pateiktos informacijos tikrumą, tikslumą ar patikimumą. Bendrovė rekomenduoja perskaityti visus dokumentus kitų paslaugų teikėjų interneto svetainėse. Pirkėjai pripažįsta, kad Bendrovė nekontroliuoja tų teikėjų veiksmų.
  7. Pirkėjai tuo neapsiribodami patvirtina ir pareiškia, kad jie:
   1. neapsimes kitu asmeniu ar subjektu, nesvarbu, ar jis yra egzistuojantis, ar išgalvotas, ar sudarys melagingą įspūdį, kad yra susijęs su bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, taip pat neprisijungs prie kitų Pirkėjų Paskyrų ir neteiks melagingos informacijos, kuri galėtų suklaidinti Bendrovė, kitus Pirkėjus;
   2. nemėgins įsilaužti į Interneto svetainę, jos pakeisti, išjungti ar kitaip paveikti, o taip pat nemėgins paveikti jos saugumo;
   3. nenaudos Interneto svetainės jokiais kitais tikslais, išskyrus jos naudojimą pagal paskirtį, atsižvelgiant į Bendrovė Paslaugų tikslus;
   4. nemėgins surinkti Interneto svetainėje laikomų asmens duomenų be atitinkamo duomenų subjekto sutikimo, neįžeidinės ir neapgaudinės kitų Pirkėjų;
   5. nenaudos Interneto svetainės jokiais neteisėtais tikslais ar pažeisdamas įstatymus, įskaitant jų nuostatas, susijusias su autorių, intelektinės nuosavybės teisių ir kitų nuosavybės teisių apsauga;
   6. nemėgins kištis į Interneto svetainės veiklą, nedraus ir netrukdys ar neapsunkins kitiems Pirkėjams naudotis Interneto svetaine;
   7. už atlygį ar kitu būdu neperleis savo Paskyros ar jos dalies;
   8. nevykdys operacijų pinigais, gautais iš neteisėtų ar neatskleistų šaltinių.
 6. Prekių pirkimas
  1. Pirkdamas Prekes, Pirkėjas privalo perskaityti visą Prekės aprašą prieš įsipareigodamas ją pirkti.
  2. Pirkėjai informuojami, kad į Interneto svetainėje rodomų Prekes kainą neįskaičiuotas siuntimo mokestis, kuris bus rodomi atsiskaitymo puslapyje.
  3. Pirkėjas, norintis įsigyti Prekę, privalo suprasti, kad įsipareigodamas pirkti Prekę už sutartą kainą sudaro teisinę sutartį su Bendrove.
  4. Pirkėjas gali įsigyti tam tikrą Prekę tik tuo atveju, jei jis atitinka pasiūlyme aprašytus reikalavimus (apribojimus), pvz., susijusius su amžiumi ar pristatymo šalimi.
  5. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas privalo pateikti duomenis, reikalingus Prekėms išsiųsti ir pristatyti (įskaitant teisingą ir tikslų pristatymo adresą, bet juo neapsiribojant).
  6. Pirkėjai privalo užtikrinti, kad visa informacija ir duomenys, nurodyti pateikiant užsakymą, yra teisingi ir aktualūs.
  7. Visa Interneto svetainėje apie Prekes pateikta informacija (įskaitant jų kainas) turi būti suprantama kaip Bendrovės kvietimas sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį. Informacija apie Interneto svetainėje nurodytą Prekės kainą yra privaloma atsiskaitant, galutinai pateikus užsakymą, kurį privaloma apmokėti. Bendrovė ir Pirkėjas susitaria, kad Interneto svetainėje nurodytų Prekių kainų ar aprašų pakeitimai neturės įtakos jų pirkimo–pardavimo sutarčiai, sudarytai prieš tuos pakeitimus.
  8. Užsakymą pateikęs Pirkėjas gaus patvirtinimą, kad jis sumokėjo ir įsigijo Prekes.
  9. Prekės nelaikomos nupirktomis tol, kol Pirkėjas nesumokėjo.
 7. Siuntimas
  1. Interneto svetainėje Perkančių Pirkėjų įsigytoms Prekėms pristatyti Bendrovė gali naudotis įvairiomis kurjerių paslaugomis.
  2. Prieš patvirtindamas pirkimą, Pirkėjas turi pasirinkti parduodamos Prekės pristatymo būdą. 
  3. Siuntimo mokestis visada pridedamas prie Prekes kainos ir jį turi sumokėti Pirkėjai. Siuntimo mokestis gali skirtis pagal Pirkėjo naudotojo geografinę vietą ir pasirinktą pristatymo būdą. Naudojantis pasirinktomis siuntimo paslaugomis gali būti taikomos papildomos sąlygos. Pirkėjams patariama visada jas patikrinti prieš pateikiant užsakymą.
  4. Bendrovei ir Pirkėjui sudarius Prekių pirkimo–pardavimo sutartį, Bendrovė gauna sandorio patvirtinimą. Gavusi patvirtinimą Bendrovė išsiųs Prekes vienu iš galimų siuntimo būdų.
  5. Bendrovė rūpestingai paruoš parduodamas Prekes gabenti, kad vežimo metu jie nebūtų apgadinti. 
  6. Jeigu Bendrovė neišsiunčia siuntos per 5 (penkias) darbo dienas nuo datos, kai gaunamas sandorio patvirtinimas, ji turi teisę grąžinti pirkimo kainą į Pirkėjo banko sąskaitą. 
  7. Bendrovei išsiuntus siuntą, Pirkėjui bus pateikta išsami informacija siuntos pristatymui sekti.
  8. Pirkėjai privalo per 48 valandas nuo pristatymo patikrinti gautas Prekes ir, jei yra pasiūlyme pateikto aprašo neatitikimų, pateikti skundą.
  9. Prekės, kurių nepavyko pristatyti Pirkėjui, grąžinamos Bendrovei, o siuntos pristatymo ir grąžinimo išlaidos bus perkeltos Pirkėjui. 
  10. Atkreipkite dėmesį, kad visas pakuotes gabena ir pristato Bendrovės partneriai, teikiantys gabenimo paslaugas, o pati Bendrovė jokių gabenimo paslaugų neteikia. 
  11. Bendrovė neatsako už pasimetusius, sunaikintus ar siuntimo paslaugų teikėjo ir (arba) pristačius į pašto dėžutę ar pan. sugadintas Prekes, siuntas ir pakuotes, išskyrus atvejį, kai kitaip nurodyta konkrečiose sąlygose, taikomose atskiriems siuntimo paslaugų pasiūlymams (kurios gali būti pateiktos Pirkėjams prieš paskelbiant į pasiūlymą).
  12. Naudojantis pašto paslaugomis gali būti taikomos atitinkamo siuntimo paslaugų teikėjo sąlygos. 
 8. Mokėjimo sąlygos
  1. Pirkėjai privalo sumokėti Bendrovei už Prekes, naudodamiesi Interneto svetainėje prieinamomis mokėjimo paslaugomis. 
  2. Mokėjimai turi būti atliekami Interneto svetainėje nurodyta valiuta, o visos kainos yra nurodytos su PVM (kai taikoma) ir kitais taikomais mokesčiais, tačiau neįskaitant pristatymo išlaidų, kurias Pirkėjai gali pasirinkti naudotis.
  3. Prekių ir siuntimo kaina sumokama iš anksto. 
  4. Bendrovė bet kuriuo metu savo nuožiūra gali stabdyti ir (arba) atšaukti bet kokį sandorį ir (arba) prašomą mokėjimą, jei turi pagrindo manyti, kad tuo sandoriu gali būti sukčiaujama arba jis gali prieštarauti taikomiems teisės aktams, arba jis gali būti žalingas Bendrovei ir (arba) Pirkėjui ar trečiajam asmeniui.
 9. Atsakomybė
  1. Bendrovė neatsako už:
   1. Pirkėjų veiksmus, kurių ji nekontroliuoja, kuriais padaroma žala (t. y. pažeidžiamos Sąlygos, Privatumo politika, galiojantys įstatymai, kitam asmeniui suteikiama prieiga prie Paskyros ar atliekami kiti veiksmai);
   2. neigiamas aplinkybes, kilusias prisijungus prie Interneto svetainės, ja naudojantis ar negalint naudotis, jei Bendrovė negali kontroliuoti jų priežasčių;
   3. savo veiksmus, kurių Bendrovė ėmėsi Pirkėjų atžvilgiu, šiems pažeidus šias Sąlygas ar galiojančius įstatymus. Tai gali būti Paskyrų užšaldymas ar pašalinimas ar Interneto svetainės funkcijų apribojimas;
   4. pasekmes, kilusias tretiesiems asmenims neteisėtai priėjus prie duomenų ir informacijos, jei to nebuvo įmanoma laiku atsekti, išskyrus, jeigu Bendrovė nedelsdama nesiėmė pagrįstų veiksmų toms pasekmėms išvengti, taip pat tais atvejais, kai neigiamas pasekmes, susijusias su privačiais duomenimis, lemia Pirkėjų veiksmai ir neveikimas;
   5. bet kokias neigiamas pasekmes, kilusias dėl virusų, Trojos arklių ir pan., kuriuos tretieji asmenys gali įkelti į Interneto svetainę ar per ją atsiųsti, tačiau Bendrovė užtikrina, kad imtasi visų pagrįstai prieinamų priemonių tokioms grėsmėms šalinti;
   6. įstatymų ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimus, kuriuos padarė Pirkėjų, ypač už žalą, kurią Pirkėjų padarė tretiesiems asmenims dėl autorių teisių, pramoninės nuosavybės teisių ir kito pažeidimo, tai yra dėl bet kokių reikalavimų, susijusių su duomenų perdavimu, platinimu, paskelbimu, siūlymu, pateikimu, jei tretieji asmenys turi pretenzijų ar teisių į Skaitmeninį turinį ar fizinius produktus;
   7. pirkimo sandorį, neįvykdytą dėl techninių kliūčių, susijusių su vienu iš Interneto svetainėje siūlomų atsiskaitymo būdų;
   8. Pirkėjų pateiktus melagingus ar neteisingus teiginius, informaciją, garantijas ir duomenis, kuriems taikomos Sąlygos, Privatumo politika ir bet kuri kita Interneto svetainės dokumentacija;
   9. bet kokią žalą, kurią sukėlė Pirkėjų, nevykdydami Sąlygų, Privatumo politikos ar kitų Interneto svetainės dokumentų nuostatų ar netinkamai vykdydami, taip pat pažeidę tarpusavyje galiojančias teises ir pareigas.
 10. Įvykiai, kurių Bendrovė negali kontroliuoti
  1. Bendrovė neatsako už savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas nevykdymą ar vėlavimą juos įvykdyti, jei tai lėmė įvykis, kurio Bendrovė negali kontroliuoti.
  2. „Įvykis, kurio Bendrovė negali kontroliuoti“ reiškia įvykį, kurio Bendrovė pagrįstai negali kontroliuoti, įskaitant streiką, lokautą ar kitus kolektyvinius darbuotojų interesų gynimo veiksmus, kuriuos vykdo tretieji asmenys, pilietinius neramumus, riaušes, įsiveržimą, teroristinį išpuolį ar teroristinio išpuolio grėsmę, karą (paskelbtą ar nepaskelbtą) arba karo grėsmę ar pasirengimą karui, gaisrą, sprogimą, audrą, potvynį, žemės drebėjimą, dirvožemio nusėdimą, epidemiją ar kitą stichinę nelaimę, viešųjų ar privačių telekomunikacijų tinklų gedimą arba atvejį, kai neįmanoma naudotis geležinkeliais, laivais, orlaiviais, autotransportu ar kitomis viešojo ar privataus transporto priemonėmis.
  3. Įvykus įvykiui, kurio Bendrovė negali kontroliuoti, kuris turi įtakos Bendrovė įsipareigojimų pagal šias sąlygas vykdymui:
   1. Bendrovė kuo greičiau susisieks su susijusiais Pirkėjais, kad apie tai praneštų; ir
   2. Bendrovė įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymas bus sustabdytas, o jų įvykdymo terminas bus pratęstas laikotarpiui, kuris atitinka įvykio, kurio Bendrovė negali kontroliuoti, trukmę.
 11. Skundai
  1. Jei teikiant Bendrovės Paslaugas/prekes, numatytas Sąlygose buvo pažeistos Pirkėjų teisės, jie turi teisę pateikti skundą. Skundas turi būti nusiųstas Bendrovei Sąlygose nurodytu el. paštu. Bendrovės deda visas pastangas, kad visi skundai būtų išnagrinėti per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo.
  2. Pirkėjai turi teisę pateikti prašymą/skundą dėl Bendrovė suteiktų paslaugų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt).
 12. Nutraukimas
  1. Pirkėjai gali nutraukti sutartį su Bendrove pašalinę savo Paskyrą iš Interneto svetainės. Tai galima atlikti pateikus prašymą Paskyros sistemoje. Bendrovė Paskyrą ištrina per 7 (septynias) dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Per šį laikotarpį atitinkamas Pirkėjas turi teisę atšaukti prašymą pašalinti Paskyrą. 
  2. Sutarties nutraukimo laikotarpiu Pirkėjai negali Interneto svetainėje susikurti kitos Paskyros.
  3. Bendrovė gali nutraukti sutartį ištrynusi Pirkėjo Paskyrą arba užblokavusi jos prieigą prie Interneto svetainės. Prieiga gali būti užblokuota kilus įtarimų dėl neteisėtų veiksmų, ir tai gali trukti tol, kol tos aplinkybės išnyksta arba pašalinamos. Bendrovė ištrina Pirkėjų Paskyrą jiems šiurkščiai pažeidus Sąlygas, Privatumo politiką, įstatymus ar kitus dokumentus.
  4. Bendrovė gali laikinai apriboti arba sustabdyti prieigą prie Pirkėjo Paskyros, jei kyla pavojus jos saugumui, arba nustačiusi, kad Pirkėjai padarė svarbų šios sutarties arba teisės pažeidimą (jeigu Bendrovė šiuo pagrindu nenutraukia sutarties). Šiame  punkte numatytų sprendimų vykdymas negali pažeisti vartotojų teisių.
 13. Baigiamosios nuostatos
  1. Privatumo politika ir kita Interneto svetainės dokumentacija yra neatsiejama šių Sąlygų dalis ir yra privaloma visiems Pirkėjams.
  2. Be Bendrovės leidimo Pirkėjai neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų, reikalavimo ar kitų teisių tretiesiems asmenims. Pirkėjai sutinka, kad Bendrovė turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartis tretiesiems asmenims. Apie tokį perleidimą Bendrovė informuos Interneto svetainėje.
  3. Teismui pripažinus kurią nors šių Sąlygų nuostatą neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma, kitos šių Sąlygų nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Bet kuri šių Sąlygų nuostata, laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma tik iš dalies arba tam tikru mastu, liks galioti tiek, kiek ji nelaikoma neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma.
  4. Šias Sąlygas ir Bendrovės bei Pirkėjų santykius, susijusius su šiomis Sąlygomis (įskaitant šių Sąlygų vykdymą, galiojimą, negaliojimą, įgyvendinimą ir nutraukimą), reglamentuoja ir jie yra aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kilę pagal šias Sąlygas ir susiję su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai išsprendžiami atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme, pagal Bendrovės registracijos vietą.
  5. Išskyrus, jeigu šiose Sąlygose numatyta kitaip, Bendrovei ar Pirkėjui delsiant įgyvendinti bet kokią savo teisę ar įvykdyti įsipareigojimą pagal šias Sąlygas nelaikoma, kad ji (jis) tos teisės atsisakė, ir tai nėra pateisinama priežastis visiškai ar iš dalies neįvykdyti atitinkamos prievolės. Jei kuri nors teisė įgyvendinama atskirai ar iš dalies, nereiškia, kad atitinkamos pareigos neprivaloma vykdyti ar kad šia teise nebus galima pasinaudoti ateityje.
  6. Bendrovė turi teisę naudoti visus Interneto svetainėje saugomus duomenis ir informaciją siekdama užtikrinti jos veikimą.
  7. Jei Sąlygos yra išverstos į kitas kalbas ir yra skirtumų tarp versijos lietuvių kalba ir vertimo, jei nenurodyta kitaip, pirmenybė teikiama versijai lietuvių kalba, išskyrus atvejį, kai akivaizdų neatitikimą lėmė konkrečios jurisdikcijos teisinių reikalavimų skirtumai.